Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Lê Minh Phú

DiaChi

01 Trần Phú - TP Quy Nhơn

Email

DienThoai

0913499369

TieuDe

 Hệ thống Gateway Gửi nhận văn bản

NoiDung

- Mình muốn tìm hiểu Hệ thống Gateway Gửi nhận văn bản của CTy. - Chi phí bao nhiêu ?

BoPhanTiepNhan

Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

Attachments

Created at 12/01/2015 3:26 CH by System Account
Last modified at 12/01/2015 3:26 CH by System Account