Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Hoàng Quốc An

DiaChi

Huỳnh Thúc Kháng

Email

DienThoai

0932547891

TieuDe

<Gấp> Việc cần làm gấp

NoiDung

ftp://tandan.com.vn lưu nhiều tài liệu bí mật nhà nước của khách hàng. Các anh chị xóa ngay, thay thế ổ cứng, trước khi bị kiểm tra, xử phạt. Đây là thông tin cần làm ngay. Không tiết lộ người báo tin nhé.

BoPhanTiepNhan

VNPT

Attachments

Created at 15/03/2019 9:08 SA by System Account
Last modified at 15/03/2019 9:08 SA by System Account