Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Ngô Văn Duy

DiaChi

47 Hàng dầu

Email

DienThoai

0912366136

TieuDe

hỗ trợ kỹ thuật PM QLVB và HSCV

NoiDung

Cho hỏi: để được hỗ trợ kỹ thuật thì Sở có thể liên hệ như thế nào? Trân trọng.

BoPhanTiepNhan

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Attachments

Created at 04/01/2018 3:15 CH by System Account
Last modified at 04/01/2018 3:15 CH by System Account