Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Lê Minh Phú

DiaChi

01 Trần Phú - Quy Nhơn

Email

DienThoai

0913499369

TieuDe

Báo giá các phần mềm

NoiDung

1- Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa 2- Phần mềm Quản lý nhân sự 3- Hệ phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành TDOffice

BoPhanTiepNhan

Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh Bình Định

Attachments

Created at 08/08/2014 4:09 CH by System Account
Last modified at 08/08/2014 4:09 CH by System Account