Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Lý Xuân Thanh

DiaChi

UBND huyện Tuần Giáo

Email

DienThoai

01263071895

TieuDe

Xin tài liệu hướng dẫn cài đặt sử dụng TDoffice

NoiDung

Tôi mới được giao nhiệm vụ tiếp quản hệ thống TDoffice của UBND huyện Tuần Giáo, xin công ty tài liệu hướng dẫn sử dụng, cài đặt trên Local Server của huyện, trân trong cảm ơn

BoPhanTiepNhan

Công ty cổ phần tin học Tân dân

Attachments

Created at 05/06/2017 9:03 SA by System Account
Last modified at 05/06/2017 9:03 SA by System Account