Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Nguyễn Duy Đương

DiaChi

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Email

DienThoai

01689923255

TieuDe

Hỏi về việc lấy sổ bảo hiểm

NoiDung

Em nghỉ việc từ năm 2014 vẫn chưa lấy sổ bảo hiểm ở công ty mình. Giờ em muốn lấy lại sổ bảo hiểm được không?

BoPhanTiepNhan

Quản lý nhân sự

Attachments

Created at 29/08/2016 3:51 CH by System Account
Last modified at 29/08/2016 3:51 CH by System Account