Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Nguyễn Quang Phương

DiaChi

UBND thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

Email

DienThoai

0975458626

TieuDe

Hỏi về phần mềm quản lý hộ tịch

NoiDung

Chúng tôi đang sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch của công ty Tân Dân, trước đây tôi dùng office 2003 và vẫn dùng bình thường. Tôi mới cập nhật office 2013 và không thể sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch được nữa, rất mong phía công ty hỗ trợ cho tôi. Tôi xin cám ơn!

BoPhanTiepNhan

UBND thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

Attachments

Created at 22/04/2016 3:41 CH by System Account
Last modified at 22/04/2016 3:41 CH by System Account