Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

Ma

HomeAbout

MoTa

 

GiaTri

<p style="text-align:justify">C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n, tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Kỹ thuật v&agrave; Thương mại T&acirc;n D&acirc;n, th&agrave;nh lập năm 1996. Năm 2002, c&ocirc;ng ty ch&iacute;nh thức chuyển đổi th&agrave;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n với đăng k&yacute; Kinh doanh số 0103001206 ng&agrave;y 15/7/2002 do UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cấp.</p>

<p style="text-align:justify">Với hơn 15 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng đội ngũ L&atilde;nh đạo, Nh&acirc;n vi&ecirc;n năng động, ưu t&uacute;, gi&agrave;u kinh nghiệm, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; từng bước khẳng định được gi&aacute; trị v&agrave; vị thế của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường sản xuất phần mềm n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; ng&agrave;nh CNTT của Việt Nam n&oacute;i chung.</p>

Attachments

Created at 26/05/2014 10:59 SA by vtt
Last modified at 24/06/2014 4:27 CH by vtt