Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
footer
<h4>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</h4>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(24)3847.1894 - (+84)(24)3823.0041 - Fax: (+84)(24)3847.1895</p>

<p>Hotline:&nbsp;0904.358.501 - 0912.522.861 - 0985.915.920</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
lienhe
<p>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</p>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(4)3847.1894 - (+84)(4)3823.0041 - Fax: (+84)(4)3847.1895</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
HomeAbout
<p style="text-align:justify">C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n, tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Kỹ thuật v&agrave; Thương mại T&acirc;n D&acirc;n, th&agrave;nh lập năm 1996. Năm 2002, c&ocirc;ng ty ch&iacute;nh thức chuyển đổi th&agrave;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n với đăng k&yacute; Kinh doanh số 0103001206 ng&agrave;y 15/7/2002 do UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cấp.</p>

<p style="text-align:justify">Với hơn 15 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng đội ngũ L&atilde;nh đạo, Nh&acirc;n vi&ecirc;n năng động, ưu t&uacute;, gi&agrave;u kinh nghiệm, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; từng bước khẳng định được gi&aacute; trị v&agrave; vị thế của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường sản xuất phần mềm n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; ng&agrave;nh CNTT của Việt Nam n&oacute;i chung.</p>
  
InfoContact
<p>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</p>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(24)3847.1894 - (+84)(24)3823.0041 - Fax: (+84)(24)3847.1895</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
contact-phone
043.847.1894 - 043.3823.0041 *** Hotline: 0904.358.501 - 0912.522.861 - 0985.915.920
  
contact-email
  
portal_visit_count
63603