Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
footer
<h4>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</h4>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(24)3847.1894 - (+84)(24)3823.0041 - Fax: (+84)(24)3847.1895</p>

<p>Hotline:&nbsp;0904.358.501 - 0912.522.861 - 0985.915.920</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
lienhe
<p>&copy; 2010 C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</p>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(4)3847.1894 - (+84)(4)3823.0041 - Fax: (+84)(4)3847.1895</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
HomeAbout
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>C</strong><strong>&Ocirc;NG TY C&Ocirc;̉ PH&Acirc;̀N TIN HỌC T&Acirc;N D&Acirc;N</strong>, tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Kỹ thuật v&agrave; Thương mại T&acirc;n D&acirc;n, th&agrave;nh lập năm 1996, đăng k&yacute; Kinh doanh số 0103001206 ng&agrave;y 15/7/2002 của UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội với số vốn điều lệ tr&ecirc;n <strong>5.000.000.000 VNĐ</strong> <em>(Năm&nbsp; tỷ đồng Việt Nam)</em>.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Qua một chặng đường x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty T&Acirc;N D&Acirc;N đ&atilde; khẳng định được vị tr&iacute; của m&igrave;nh trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực ph&aacute;t triển với sứ mệnh cung cấp những giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, phần mềm, sản phẩm tốt nhất tới tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh: Tư vấn &amp; thiết kế giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; X&acirc;y dựng phần mềm về Ch&iacute;nh phủ điện tử.&nbsp;</span></span></p>
  
InfoContact
<p>C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</p>

<p>Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60 Thịnh H&agrave;o 1 - Phố T&ocirc;n Đức Thắng - Đống Đa - H&agrave; Nội</p>

<p>Điện thoại: (+84)(24)3847.1894 - Fax: (+84)(24)3847.1894</p>

<p>Email: contact@tandan.com.vn</p>
  
contact-phone
043.847.1894 - 043.3823.0041 *** Hotline: 0904.358.501 - 0912.522.861 - 0985.915.920
  
contact-email
  
portal_visit_count
100066