Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
  
PageUrl
  
  
WikiContent
  
TomTat
TieuDe
  
  
  
  
  
  
  
  
  
368Quan-ly-Tai-san.aspx
  
19/08/2021 5:05 CHNo presence informationadmin
0
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/2d432e16480ec87daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-0.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/3cd20de27ae50fedaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-1.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/6fdfa2c30dc7e39daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-2.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/cbcddccf1c5c5cadaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-3.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/f668faa3ddc3965daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-4.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/7f42f478dd7731adaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-5.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/5a00c60ee69ef42daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-6.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/fd3445f8b86c8dcdaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-7.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/ee93eb1a331204ddaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-8.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/8c26e7e116993d5daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-9.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/d309dac97332c2daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-10.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/df6b3d7fcf11b40daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-11.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/26955889d633007daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-12.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/abddd0e765049dadaf6a981c09312c1ada3733b71784098e-13.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/b447c83fba22727de40dbe4bafecccf926f052816146f992-14.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-08/ae9797aa9191631daf6a981c09312c1ada3733b71784098e-15.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p>
Trang wiki
Quản lý Tài sản330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/70fb52db61c4023dassetbox.pngproduct-intro
367Phan-mem-Quan-ly-khu-cong-nghiep.aspx
  
18/05/2021 4:42 CHNo presence informationadmin
0
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Là c&ocirc;ng cụ hỗ trợ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tổng hợp, thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh tr&ecirc;n c&aacute;c mặt: thu h&uacute;t đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, đầu tư, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c.</em></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/693c58224d218ffd2021-04-07_15-03-24.jpg" style="height:478px; width:700px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>1. Quản l&yacute; khu c&ocirc;ng nghiệp</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; hiện trạng sử dụng đất</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>2. Quản l&yacute; quy hoạch - x&acirc;y dựng</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; c&aacute;c chứng nhận đăng k&yacute; đầu tư dự &aacute;n x&acirc;y dựng hạ tầng kỹ thuật&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; việc cấp giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng cho c&aacute;c doanh nghiệp đầu tư hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; doanh nghiệp hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; khung gi&aacute; cho thu&ecirc; đất, thu&ecirc; lại đất, ph&iacute; hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; b&aacute;o c&aacute;o</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/dd02d49da627252dcomputer_pc_PNG174851.jpg" style="height:576px; width:700px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>3. Quản l&yacute; đầu tư</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch dự &aacute;n đầu tư FĐI</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp thứ cấp EDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng FDI</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>4. Quản l&yacute; doanh nghiệp</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch doanh nghiệp thứ cấp DDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch dự &aacute;n đầu tư DDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch GCN PCCC</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng DDI</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/47f44bccd629638d111.jpg" style="height:529px; width:700px" /><br />
<strong>5. Quản l&yacute; lao động</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cấp giấy ph&eacute;p cho lao động nước ngo&agrave;i&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch lao động nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc tại khu c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin lao động doanh nghiệp&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; thang bảng lương&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, tập huấn người lao động&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đăng k&yacute; nội quy&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đăng tuyển tuyển dụng lao động&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>6. Quản l&yacute; TN&amp;MT</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; b&aacute;o c&aacute;o BVMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">X&aacute;c nhận ĐK KH-BVMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin nh&agrave; m&aacute;y XLMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin m&ocirc;i trường DN</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>7. Quản l&yacute; đ&igrave;nh c&ocirc;ng<br />
8. Quản l&yacute; CSDL Bản đồ&nbsp;</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản trị chủ đề dữ liệu bản đồ.</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản trị danh s&aacute;ch bản đồ nền</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&acirc;n quyền truy cập v&agrave; cập nhật dữ liệu cho người d&ugrave;ng theo từng lớp dữ liệu bản đồ.</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhập, xuất, ph&acirc;n quyền truy cập v&agrave; cập nhật c&aacute;c lớp dữ liệu từ c&aacute;c định dạng kh&aacute;c nhau. Khai th&aacute;c bản đồ tr&ecirc;n Web v&agrave; tạo bản đồ chuy&ecirc;n đề đa dạng.&nbsp;</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n quản l&yacute; c&aacute;c loại b&aacute;o c&aacute;o, thanh tra v&agrave; c&aacute;c danh mục kh&aacute;c.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Quản lý khu công nghiệp330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/a15297cba149898dQLKCN.png
366Ung-dung-nguoi-dan.aspx
  
18/05/2021 4:41 CHNo presence informationadmin
0
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><em>Sứ mệnh của SmartTanDan l&agrave; sẽ ph&aacute;t triển th&agrave;nh một nền tảng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh t&iacute;ch hợp nhiều t&iacute;nh năng như: Gi&aacute;o dục; Y tế; Phản &aacute;nh hiện trường; Tổng đ&agrave;i th&ocirc;ng minh; Du lịch; Dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng ... Kết nối cộng đồng người d&acirc;n Việt Nam với c&aacute;c dịch vụ th&ocirc;ng minh, tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng.</em></span></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/d9465839bd03a05dz2419436896698_27204072c73ab7cfbbce66dcc08c1a84.jpg" style="float:left; height:auto; width:50%" /></span></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><em><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/e846049bdca39e8dz2419315832687_986a8f4aad74512d5ef72d8d0b775b82.jpg" style="height:auto; width:50%" /></em></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">1. Dịch vụ c&ocirc;ng&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tra cứu hồ sơ đ&atilde; nộp&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hồ sơ theo d&otilde;i&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tra cứu th&ocirc;ng tin thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Phản &aacute;nh kiến nghị&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;i l&ograve;ng đối với hồ sơ đ&atilde; nộp</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/e4dc73533f98f7fdz2419315842355_9bdbf9e3c5f85e682b751f9233daef8f.jpg" style="float:left; height:auto; width:50%" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/c5dd7ab48207d27dz2419318192919_7c2838a29abba2e288a82df79786df87.jpg" style="height:auto; width:50%" /></em></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">2. Tổng đ&agrave;i th&ocirc;ng minh<br />
Cung cấp c&aacute;c số điện thoại theo c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; địa b&agrave;n: Y tế; Giải tr&iacute;; H&agrave;nh ch&iacute;nh; Dịch vụ địa phương; Giao th&ocirc;ng. C&oacute; thể d&ugrave;ng gọi ngay trong c&aacute;c trường hợp cần thiết (B&aacute;o ch&aacute;y, tai nạn, cướp giật, đ&aacute;nh nhau ...)<br />
3. Gi&aacute;o dục&nbsp;<br />
Cung cấp chức năng t&iacute;ch hợp SLLĐT&nbsp;v&agrave; trang học trực tuyến d&agrave;nh cho phụ huynh v&agrave; học sinh. Gi&uacute;p phụ huynh theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của con em m&igrave;nh ở trường, trao đổi trực tiếp với gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch ...<br />
4. Điện nước</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Dễ d&agrave;ng quản l&yacute; th&ocirc;ng tin sử dụng điện, nước với c&aacute;c chức năng:&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin h&oacute;a đơn điện nước h&agrave;ng th&aacute;ng&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng b&aacute;o biến động bất thường khi sử dụng</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tiếp nhận th&ocirc;ng b&aacute;o từ đơn vị cung cấp điện nước</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/55ec8ecd3053cc7dz2419315833085_f6b64f57bf682640aba3bd622cac49e3.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/d0faaaee15bd77adz2419318203856_9bc42075f0b8df2a97aa1699340900e9.jpg" style="height:auto; width:50%" /></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">5. Y tế&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Gi&uacute;p c&ocirc;ng d&acirc;n dễ d&agrave;ng quản l&yacute; c&aacute;c dịch vụ cần thiết như: Thẻ bảo hiểm y tế c&aacute; nh&acirc;n, sổ ti&ecirc;m chủng trực tuyến. Gi&uacute;p c&aacute;c bậc cha mẹ theo d&otilde;i lịch sử, qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng v&agrave; nhắc lịch ti&ecirc;m (cực kỳ hữu &iacute;ch đối với gia đ&igrave;nh đang nu&ocirc;i trẻ nhỏ)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp th&ocirc;ng tin trạm y tế theo địa b&agrave;n v&agrave; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin dịch bệnh theo địa b&agrave;n v&agrave; vị tr&iacute; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin c&aacute;c quầy thuốc theo địa b&agrave;n v&agrave; vị tr&iacute; GPS</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">6. Du lịch&nbsp;<br />
Cung cấp điểm du lịch văn h&oacute;a, khu giải tr&iacute; l&acirc;n cận, lễ hội sự kiện đang sắp diễn ra, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c ...<br />
7. Phản &aacute;nh hiện trường<br />
Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ gi&uacute;p người d&ugrave;ng phản &aacute;nh kịp thời c&aacute;c vấn đề bất cập trong cuộc sống như: h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, t&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường, quy hoạch đ&ocirc; thị, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng... đến c&aacute;c đơn vị chức năng, hướng đến cải thiện m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc tốt cho người d&acirc;n. C&oacute; thể gửi ảnh, video thực tế k&egrave;m theo rất trực quan.<br />
8. Th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o từ ch&iacute;nh quyền tới người d&acirc;n9. N&ocirc;ng nghiệp</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin lịch thủy lợi, giống, .... (phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n huyện)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin về dịch bệnh li&ecirc;n quan tới n&ocirc;ng nghiệp (nhận biết, cảnh b&aacute;o, ..)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở chăn nu&ocirc;i, trồng trọt (hỗ trợ học tập, giao thương)</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">10. M&ocirc;i trường</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lịch thu gom r&aacute;c</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Địa điểm xử l&yacute; r&aacute;c thải, địa điểm &ocirc; nhiễm</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute; nh&acirc;n, tổ chức vi phạm vệ sinh</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">11. An to&agrave;n thực phẩm</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở kinh doanh theo địa b&agrave;n v&agrave; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cảnh b&aacute;o vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở đạt v&agrave; kh&ocirc;ng đạt vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">12. Th&ocirc;ng tin điện, nước sinh hoạt (t&iacute;ch hợp với điện lực, nước sạch)</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp người d&acirc;n biểu đồ sử dụng, đơn gi&aacute; chi tiết</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cảnh b&aacute;o trong trường hợp bất thường tr&aacute;nh c&aacute;c sự cố xảy ra</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới sự cố, lịch cắt, ...</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">13. Gi&aacute; cả thị trường<br />
Cung cấp th&ocirc;ng tin gi&aacute; cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu nhằm phục vụ người d&acirc;n tham khảo</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>T&Iacute;NH NĂNG NỔI BẬT CHO NGƯỜI D&Ugrave;NG&nbsp;</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Sử dụng v&agrave; kết nối nhanh ch&oacute;ng với tất cả c&aacute;c ứng dụng c&oacute; tr&ecirc;n app&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Giao diện người d&ugrave;ng tốt&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tất cả lĩnh vực được kết nối trong một ứng dụng d&ugrave;ng chung duy nhất</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">L&agrave; k&ecirc;nh cảm biến x&atilde; hội để g&oacute;p phần gi&uacute;p cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng những g&oacute;p &yacute; của người d&acirc;n v&agrave; cũng ghi nhận được kết quả xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng.</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>TIỆN &Iacute;CH &amp; BẢO MẬT</strong>&nbsp;<br />
Smart TanDan lu&ocirc;n duy tr&igrave; c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn bảo mật dữ liệu nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; chặt chẽ để đảm bảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng được lưu giữ an to&agrave;n v&agrave; bảo mật.&nbsp;</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>THAO T&Aacute;C ĐƠN GIẢN V&Agrave; NHANH CH&Oacute;NG</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 1: Tải v&agrave; c&agrave;i đặt ứng dụng Smart TanDan</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 2: Đăng k&yacute; t&agrave;i khoản bằng thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 3: Chọn c&aacute;c dịch vụ sử dụng</em></span></span></p>
Trang wiki
Ứng dụng người dân330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/10dcb48d17b46b1d2021-04-06_15-17-21.jpgproduct-intro
365Mo-hi-nh-ha-nh-chi-nh-die-n-tu-hie-n-da-i.aspx
  
18/05/2021 4:40 CHNo presence informationadmin
0
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/fcda85278240ca4d10.jpg" style="width:1654px" /></p>
Trang wiki
MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI
Mô hình hành chính điện tử hiện đại330Sản phẩmNoNoYeshttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/8e653f6fb2c8e6fd2021-03-30_16-28-41.jpgproduct-intro
364LGSP-Truc-tich-hop-du-lieu-.aspx
  
18/05/2021 4:45 CHNo presence informationadmin
20
<p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">LGSP (Local Government Service Platform) được d&ugrave;ng để t&iacute;ch hợp c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin c&oacute; quy m&ocirc; cấp Tỉnh v&agrave; hệ thống th&ocirc;ng tin cấp Huyện, cấp Sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin trong nội bộ Tỉnh v&agrave; l&agrave; đầu mối kết nối ra b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></em></p>

<p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/cf24bd2bb4b33e7d09.jpg" style="width:1653px" /></span></span></em></p>
Trang wiki
LGSP (Trục tích hợp dữ liệu)330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/28885edb2bf0bcfdlgsp.jpgproduct-intro
361Tuyen-dung.aspx
  
25/02/2016 10:58 SANo presence informationnvhuu
5
Danh sách tin bài
Tuyển dụng
Tuyển dụngYesNoNo
359nnswhvTin-trong-nuoc.aspx
  
06/08/2015 8:32 SAPhạm Thị Thu Hiền
0
Danh sách tin bài
Tin trong nước331Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
357Phan-mem-Quan-ly-ky-hop.aspx
  
29/03/2021 12:21 CHNo presence informationadmin
11
Trang wiki
Phần mềm Quản lý kỳ họp330Sản phẩmYesYesYes/portal/Photos/ProductsImages/3dc5ef2a8cfdcdfd2021-03-29_12-25-29.jpgQuan-ly-ky-hopb2thf6product-intro
356Catalouge-gioi-thieu-san-pham-cua-Cong-ty-CP-Tin-h.aspx
  
31/03/2021 9:38 SANo presence informationadmin
0
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/d02df1d7f6da2edd01.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/59ee9f7dcf7cc5bd02.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/e02ce89541a1c3ad03.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c794bde1ddb4d02d04.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/fcd416e6718e8dcd05.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/4b201a2c788df20d06.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/39d4456829a452dd07.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/7782e606c5178add08.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c2e00315820cde3d09.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/cdadf2cddb19aed10.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/5e50b4fb342fb6ed11.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/bf9cddbd2877ddd12.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/b388d031d626f9bd13.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/9e4551d03d56aedd14.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c3c768072176034d15.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/dd2e91b4aeac37bd16.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/1e55d02fd7b8fdbd17.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/a3d9995bd8bc022d18.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Catalog giới thiệu sản phẩm330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/469b57408f1f27ed00.jpgproduct-intro
354He-thong-Gateway-Gui-nhan-van-ban.aspx
  
25/06/2015 1:31 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ thống Gateway Gửi nhận văn bản330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/93bd79923af7e21d2.jpgHe-thong-Gateway-gui-nhan-van-bant1q6e1product-intro
353Phan-mem-Theo-doi-y-kien-chi-dao.aspx
  
25/06/2015 11:43 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/122bb1d858f66b1d9.jpgPhan-mem-theo-doi-y-kien-chi-daoyb9pi5product-intro
352Phan-mem-Ho-so-luu-tru.aspx
  
25/06/2015 1:42 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Phần mềm Hồ sơ lưu trữ330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/ef701d8d780551ddluutru.jpgHo-so-luu-tru4jny3oproduct-intro
351He-CSDL-Cong-bao-.aspx
  
25/06/2015 11:36 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ CSDL Công báo
Hệ CSDL Công báo 330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/690b4d50dbde351dcongbao.jpgHe-CSDL-Cong-bao1kwljfproduct-intro
350He-CSDL-Van-ban-phap-quy.aspx
  
25/06/2015 1:29 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ CSDL Văn bản pháp quy330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/66b422ed06b7da4dvbpq.jpgHe-CSDL-Van-ban-phap-quy2w281kproduct-intro
349He-thong-Thu-dien-tu.aspx
  
25/06/2015 11:35 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ thống thư điện tử ( Mail server)
Hệ thống Thư điện tử330Sản phẩmNoNoNohttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22703d487f6e49ed8.jpgHe-thong-thu-dien-tuep7s49product-intro
348Phan-mem-Quan-ly-nhan-su.aspx
  
25/06/2015 1:40 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm Quản lý nhân sự330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/d46a10d30b5d61ednhansu.jpgQuan-li-nhan-sudxjefdproduct-intro
346Phan-mem-quan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao.aspx
  
25/06/2015 1:38 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22ddf5cd728920cdkhieunai.jpgQuan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao2atn4iproduct-intro
344Phan-mem-Ho-tich.aspx
  
07/04/2021 9:06 SANo presence informationadmin
4
<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Quản lý Hộ tịch
Phần mềm Quản lý Hộ tịch330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/9ea4a68c47aac86dhotich.jpgPhan-mem-Ho-tichmp9n2yproduct-intro
343Phan-mem-Dich-vu-cong-Mot-cua.aspx
  
25/06/2015 11:29 SAPhạm Thị Thu Hiền
3
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/2e6a3468142b66ddb1112-34-1.jpgPhan-mem-Dich-vu-cong--Mot-cua7bcn0fproduct-intro
342Cong-thong-tin-dien-tu-TDPortal.aspx
  
25/06/2015 11:27 SAPhạm Thị Thu Hiền
2
Trang wiki
Cổng thông tin điện tử TDPortal330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/5067dc643ed0222dportal.jpgTD-portalpo1f44product-intro
339Capacity.aspx
  
17/05/2021 2:13 CHNo presence informationadmin
4
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:606px">
<tbody>
<tr>
<td style="height:21px; width:125px">
<p><strong>&nbsp;T&ecirc;n gọi:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="height:21px; width:480px">
<p><strong>&nbsp;C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN TIN HỌC T&Acirc;N D&Acirc;N</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;T&ecirc;n tiếng Anh:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="width:480px">
<p>&nbsp;TAN DAN INFORMATICS JOINT STOCK COMPANY</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;T&ecirc;n viết tắt:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="width:480px">
<p>&nbsp;TANDAN., JSC</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;Trụ sở đơn vị:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="width:480px">
<p>Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60, Ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1, Phố T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;Điện thoại:&nbsp;</strong></p>
</td>
<td style="width:234px">
<p>&nbsp;(024) 3847 1894</p>
</td>
<td style="width:247px">
<p>&nbsp;Fax: (024) 3847 1895</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;E-mail:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="width:480px">
<p>&nbsp;<a href="mailto:contact@tandan.com.vn" target="_blank">contact@tandan.com.vn</a>;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:125px">
<p><strong>&nbsp;Website:</strong></p>
</td>
<td colspan="2" style="width:480px">
<p>&nbsp;<a href="http://www.tandan.com.vn/" target="_blank">http://www.tandan.com.vn</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>

<div style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="https://www.tandan.com.vn/portal/VanBan/2021-03/2ed23a3b67d648adHosonangluc2020.pdf" target="_blank"><span style="color:#000080"><em>Bấm để xem chi tiết</em></span></a>:</span></span></div>
Trang wiki
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Hồ sơ năng lực325Giới thiệuNoNoYesintro
340Co-cau-to-chuc.aspx
  
18/05/2021 4:28 CHNo presence informationadmin
2
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4bd86bd22b0c89edz2494993182732_d2619130444da8317118bd2eb6f8c56b.jpg" style="width:2196px" /></p>
Trang wiki
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức325Giới thiệuNoNoYesintro
341Dinh-huong-phat-trien.aspx
  
18/05/2021 4:37 CHNo presence informationadmin
4
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/defbff0d793b5ddtam-nhin-va-su-menh-cong-ty-1.jpg" style="width:702px" /></p>

<p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>1. Sứ mệnh</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&ldquo;Đồng h&agrave;nh với chủ trương của Ch&iacute;nh phủ về đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; triển khai Ch&iacute;nh phủ điện tử. T&Acirc;N D&Acirc;N JSC nhận thức r&otilde; sứ mệnh của m&igrave;nh l&agrave; phát tri&ecirc;̉n các n&ecirc;̀n tảng, phần mềm v&agrave; dịch vụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin nhằm thúc đ&acirc;̉y qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ số để quản trị đất nước trong thời đại 4.0&rdquo;.&nbsp;&nbsp;</span></span></p>

<p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>2. Tầm nh&igrave;n</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&ldquo;Với chiến lược ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn, T&Acirc;N D&Acirc;N JSC định hướng trở th&agrave;nh một trong những doanh nghiệp CNTT h&agrave;ng đầu tại Việt Nam. Bằng sự nỗ lực, s&aacute;ng tạo trong khoa học, sở hữu những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, những nguồn lực ưu t&uacute; v&agrave; phương ch&acirc;m &ldquo;kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; trọng t&acirc;m&rdquo;. &ldquo;Cải tiến li&ecirc;n tục v&igrave; lợi &iacute;ch của kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;, mọi hoạt động của ch&uacute;ng t&ocirc;i đều hướng tới sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng, coi kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; động lực cho mọi sự cải tiến về chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch vụ.&nbsp;&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/938a75b7564b548dvhdn.jpg" style="width:702px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>3. Văn h&oacute;a Doanh nghiệp</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhận thức được tầm quan trọng của văn h&oacute;a đối với sự tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty. Ngay từ những ng&agrave;y đầu s&aacute;ng lập, Ban l&atilde;nh đạo đ&atilde; cố gắng x&acirc;y dựng một văn h&oacute;a T&Acirc;N D&Acirc;N ri&ecirc;ng đặt tr&ecirc;n nền tảng <strong>Niềm tin - Danh dự - Tr&aacute;ch nhiệm</strong>. Văn h&oacute;a ấy được ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện trong mọi hoạt động của m&igrave;nh:</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng phần mềm:&nbsp;</em></strong>Đặt kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave;o vị tr&iacute; trung t&acirc;m, như người bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ph&aacute;t triển. Lấy sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; thước đo sự th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c quản trị:</em></strong>&nbsp;Đặt con người l&ecirc;n ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Ch&uacute; trọng v&agrave;o ph&aacute;t triển c&aacute; nh&acirc;n, tạo ra những m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng giới hạn để nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t triển năng lực sống, l&agrave;m việc cũng như nhận được c&aacute;c quyền lợi xứng đ&aacute;ng. Ban l&atilde;nh đạo lu&ocirc;n tạo điều kiện để gia tăng sự gắn b&oacute; đo&agrave;n kết của tập thể, để mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n của T&Acirc;N D&Acirc;N JSC lu&ocirc;n cảm thấy rằng <em>&quot;C&ocirc;ng ty l&agrave; gia đ&igrave;nh, đồng nghiệp l&agrave; anh em&quot;</em> th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động đ&agrave;o tạo nội bộ, c&aacute;c tour du lịch h&agrave;ng năm, hoạt động nh&oacute;m ...v.v.</span></span></p>
Trang wiki
Định hướng phát triển325Giới thiệuNoNoYesintro
334He-phan-mem-CSDL-kinh-te-xa-hoi.aspx
  
25/06/2015 1:34 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Hệ thống Thông tin Kinh tế - Xã hội330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/4d4a0d4d7f4d8a3d3.jpgHe-thong-thong-tin-kinh-te-xa-hoibqtpveproduct-intro
333He-phan-mem-Quan-ly-van-ban-va-Dieu-hanh-tac-nghie.aspx
  
11/04/2016 9:42 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
1
<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>1. Giới thiệu chung</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền c&ocirc;ng nghệ Lotus Note.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch phục vụ v&agrave; quản l&yacute; c&oacute; hiệu quả c&aacute;c quy tr&igrave;nh điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc, hoạt động t&aacute;c nghiệp, xử l&yacute;, khai th&aacute;c, trao đổi th&ocirc;ng tin tại c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh. C&aacute;c quy tr&igrave;nh hoạt động sẽ được quản l&yacute; v&agrave; thực hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c qui tr&igrave;nh xử l&yacute; v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN c&oacute; nhiệm vụ hỗ trợ to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh của l&atilde;nh đạo, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp của c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trong cơ quan&nbsp; v&agrave; tại c&aacute;c cơ quan đơn vị c&aacute;c cấp th&ocirc;ng qua việc quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i c&aacute;c VB đi v&agrave; đến; xử l&yacute; VB, giải quyết c&ocirc;ng việc th&ocirc;ng qua HSCV của l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ quan; c&aacute;c trao đổi th&ocirc;ng tin nội bộ, trao đổi th&ocirc;ng tin với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i cơ quan.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>2. Chức năng ch&iacute;nh của phần mềm</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng quản l&yacute; c&aacute;c VB đi/đến, thực hiện gửi v&agrave; nhận VB với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua đường mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng tạo lập, quản l&yacute;, lưu trữ, lu&acirc;n chuyển xử l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc của cơ quan th&ocirc;ng qua mạng LAN.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng giải quyết v&agrave; theo d&otilde;i tiến độ giải quyết c&ocirc;ng việc, vụ việc tr&ecirc;n mạng th&ocirc;ng qua HSCV</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng theo d&otilde;i, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc thực hiện của L&atilde;nh đạo.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng kiểm tra, so&aacute;t x&eacute;t nhiệm vụ cần thực hiện của c&aacute;c Ph&ograve;ng/ Ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lưu trữ hồ sơ.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng tra cứu, khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng thống k&ecirc; v&agrave; in ấn b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng quản trị hệ thống.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>3. Đơn vị triển khai</strong></span></span></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:302px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Bắc Kan</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hưng Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hải Dương</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ninh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Thanh H&oacute;a</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh H&agrave; Tĩnh</span></span></li>
</ul>
</td>
<td style="width:293px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Lai Ch&acirc;u</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh L&acirc;m Đồng</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Nam Định</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ninh Thuận</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng B&igrave;nh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ng&atilde;i</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">ĐH L&acirc;m Nghiệp</span></span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Trang wiki
TDOffice
Hệ phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành TDOffice330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/87e5a56c6f7be1ad1.jpgTDOfficei78cqlproduct-intro
332contact.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Liên hệYesYesYes
331news.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
5
Danh sách tin bài
Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
330products.aspx
  
28/06/2014 10:02 SANo presence informationvtt
1
Danh sách kênh con
Sản phẩmYesNoNoproductlist
329Customers.aspx
  
19/05/2021 8:44 SANo presence informationadmin
3
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhắm tới sứ mệnh cung cấp những dịch vụ v&agrave; giải ph&aacute;p tối ưu nhất, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh CNTT Việt Nam, cũng như sự ph&aacute;t triển của đất nước, C&ocirc;ng ty C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n Tin học T&acirc;n D&acirc;n hiện đang tận t&acirc;m phục vụ ba khối kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave;: Khối Ch&iacute;nh phủ; kh&ocirc;́i Đảng Đo&agrave;n thể&nbsp;v&agrave; khối Doanh nghiệp. Từ những cam kết chặt chẽ đi k&egrave;m t&aacute;c phong l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp, C&ocirc;ng ty C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n Tin học T&acirc;n D&acirc;n lu&ocirc;n nhận được sự tin tưởng của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>KHỐI CH&Iacute;NH PHỦ</strong></span></span></p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Văn phòng Chính phủ</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/396416eb70b2efad512x512.00566a1f33a08675db189a1c397f43ec.ai.11.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">B&ocirc;̣ N&ocirc;ng Nghi&ecirc;̣p</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/631e767146f47a8dBotuphap.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">B&ocirc;̣ Tư pháp</div>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/89df0482d2ca0d2dbotainguyen.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">B&ocirc;̣ Tài nguy&ecirc;n &amp; M&ocirc;i trường</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/a228e06d6b641dbdEmblem_of_Hanoi.svg.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Thành ph&ocirc;́ Hà N&ocirc;̣i&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/d1164b40b994846d13291555041.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND Thành ph&ocirc;́ HCM&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/8fa50cba39dde76d11.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Hà Tĩnh&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4be18ee28dbddd4dEmblem_of_Backan_Province.png.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Bắc Kạn&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Đi&ecirc;̣n bi&ecirc;n</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Thanh Hóa&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/1f4e89d4535d973dunnamed (1)1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Bắc Giang&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/45eb8c832e40ad3dEmblem_of_Laocai_Province.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Lào Cai&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/f15ee2a833f32d9d512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/8770dd626516bedlogo.png" style="opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Hưng Y&ecirc;n&nbsp;</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/9585d6d95558d7fdMapgpr1962013_QUANGBINH.png" style="height:200px; width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Quảng Bình&nbsp;</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/f15ee2a833f32d9d512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Sơn La&nbsp;</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/61bf4fcaa163166dtải xuống1.png" style="width:200px" /></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh Lai Ch&acirc;u&nbsp;</div>

<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/7a08fabc9300224dlayout_set_logo.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND Tỉnh Quảng Trị</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/fd4ab0865ef50d2dlogo NT.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Ninh Thu&acirc;̣n</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh L&acirc;m Đ&ocirc;̀ng&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/7b0e639fbaf14d3d20180420083351!Logo_Tra_Vinh1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-size:14px">
<div style="font-family:times new roman,times,serif">UBND tỉnh Trà Vinh</div>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">UBND tỉnh Bình Định&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/20a6d699787360ad512x512.20b439a7b671dd8c14be4e9c16d3f39e.ai.1.png" style="height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh Quảng Ninh&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/8d236f3e85258dbdlogo (1).png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh Vĩnh Long&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/d164f504b94ceb6dEmblem_of_Namdinh_Province.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh Nam Định</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-size:18px">
<div style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>ĐẢNG ĐO&Agrave;N THỂ</strong></div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Văn phòng Trung ương&nbsp;</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Quảng Ninh</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/e867478864d8bfedlogo-hoi-nong-dan-1.png" style="width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">H&ocirc;̣i N&ocirc;ng d&acirc;n Vi&ecirc;̣t Nam</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Bắc Kạn</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Bắc Giang</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Quảng Nam</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Hà Tĩnh</div>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<div style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Thanh Hóa</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Đ&ocirc;̀ng Tháp</span></p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Ban t&ocirc;̉ chức thành ủy Hà N&ocirc;̣i</span></p>
</td>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a80b455895aca4d200px-Flag_of_the_Communist_Party_of_Vietnam.svg.png" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px; height:200px; opacity:0.9; text-align:center; width:200px" /></p>

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Tỉnh ủy Thái Nguy&ecirc;n</span></p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<div style="font-size:18px">
<div style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>DOANH NGHIỆP</strong></div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/357b5e0d79ccd18dlogohoalam2_1.png" style="width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">T&acirc;̣p đoàn Hoa L&acirc;m</span></p>
</td>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/14a6e67126feb9edlogo-bat-dong-san-nam-cuong-1.png" style="width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">T&acirc;̣p đoàn Nam Cường</span></p>
</td>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/4a5ed9d8603485cdunnamed.png" style="width:200px" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/a76311b5b67003edunnamed1.png" style="width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n T&acirc;̣p Đoàn Phúc Sơn</span></p>
</td>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/5cb2cda0dd53a92dlogo-xuan-mai1.png" style="height:200px; text-align:center; width:200px" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/17700d8da428a79dlogo-xuan-mai.png" style="text-align:center; width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n và đ&acirc;̀u tư x&acirc;y dựng Xu&acirc;n Mai</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/8e990c16981ccd3d9c88c3f936fd21bf92e0c6f7c2a3ee63_400x400.png" style="height:200px; width:200px" /></p>

<p><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">Nhà khách Hương Sen&nbsp;</span></p>
</td>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/97bdd048fc09aaad512x512.620b66bdce1be2d9b976bcca27b99613.ai.11.png" style="width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">C&ocirc;ng ty TNHH M&ocirc;̣t thành vi&ecirc;n nước sạch hà n&ocirc;̣i</span></p>
</td>
<td>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-05/eff5ff492274481dunnamed (2).png" style="width:200px" /></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:14px">C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n tư v&acirc;́n x&acirc;y dựng đi&ecirc;̣n 1</span></p>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Khách hàngYesNoNointro
326Gioi-thieu-chung.aspx
  
18/05/2021 4:32 CHNo presence informationadmin
1
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>C&Ocirc;NG TY C&Ocirc;̉ PH&Acirc;̀N TIN HỌC T&Acirc;N D&Acirc;N,</strong>&nbsp;tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Kỹ thuật v&agrave; Thương mại T&acirc;n D&acirc;n, th&agrave;nh lập năm 1996, đăng k&yacute; Kinh doanh số 0103001206 ng&agrave;y 15/7/2002 của UBND Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội với số vốn điều lệ tr&ecirc;n 5.000.000.000 VNĐ (Năm&nbsp; tỷ đồng Việt Nam).<br />
Qua một chặng đường x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, C&ocirc;ng ty T&Acirc;N D&Acirc;N đ&atilde; khẳng định được vị tr&iacute; của m&igrave;nh trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực ph&aacute;t triển với sứ mệnh cung cấp những giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, phần mềm, sản phẩm tốt nhất tới tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />
<strong><em>Lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh: Tư vấn &amp; thiết kế giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; X&acirc;y dựng phần mềm về Ch&iacute;nh phủ điện tử.&nbsp;</em></strong><br />
T&Acirc;N D&Acirc;N JSC quy tụ đội ngũ chuyên gia h&agrave;ng đầu với quy trı̀nh làm việc chuyên nghiệp lu&ocirc;n cập nhật c&aacute;c xu hướng c&ocirc;ng nghệ mới nhất tr&ecirc;n thế giới để &aacute;p dụng cho c&aacute;c sản phẩm của thị trường trong nước. &ldquo;Trao giải pháp, tạo ni&ecirc;̀m tin&rdquo; ch&iacute;nh l&agrave; gi&aacute; trị sống cốt l&otilde;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i. C&ocirc;ng ty T&Acirc;N D&Acirc;N lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắng nghe những ý kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, cũng như những ph&ecirc; bình nghi&ecirc;m t&uacute;c để phấn đấu cải thiện, n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý theo phương ch&acirc;m: &ldquo;Kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">T&Acirc;N D&Acirc;N JSC tự tin với những c&ocirc;ng nghệ giải ph&aacute;p đưa ra đ&aacute;p ứng được mọi y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ y&ecirc;n t&acirc;m về sản phẩm m&agrave; c&ograve;n cảm nhận được sự nhiệt huyết đam m&ecirc; c&ocirc;ng nghệ của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tr&igrave;nh độ, gi&agrave;u kinh nghiệm.&nbsp;Những th&agrave;nh tựu m&agrave; C&ocirc;ng ty T&Acirc;N D&Acirc;N đạt được ng&agrave;y h&ocirc;m nay xin ghi nhận sự hỗ trợ đồng h&agrave;nh của mọi Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; đối t&aacute;c. Qua đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi lời tri &acirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh tới Qu&yacute; vị v&agrave; mong muốn mối quan hệ hợp t&aacute;c của ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng gắn b&oacute;, vững bền.&nbsp;C&ocirc;ng ty T&Acirc;N D&Acirc;N tin rằng những điều được truyền đạt trong cuốn hồ sơ n&agrave;y sẽ gi&uacute;p Qu&yacute; vị hiểu r&otilde; về năng lực v&agrave; tinh thần của ch&uacute;ng t&ocirc;i, tinh thần của một doanh nghiệp Việt lu&ocirc;n nỗ lực v&agrave; kh&aacute;t khao cống hiến.</span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>SLOGAN: &ldquo;Trao giải pháp, tạo ni&ecirc;̀m tin&rdquo;</em></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh của T&acirc;n D&acirc;n:</strong></span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tư vấn giải ph&aacute;p cho c&aacute;c dự &aacute;n ứng dụng CNTT hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; điều h&agrave;nh v&agrave; t&aacute;c nghiệp do nhu cầu thực tiễn đặt ra tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch, thiết kế c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tin học h&oacute;a theo y&ecirc;u cầu của c&aacute;c đơn vị, tổ chức.</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">X&acirc;y dựng hệ thống c&aacute;c phần mềm hỗ trợ quản l&yacute;, hỗ trợ điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp nhằm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; phục vụ của c&aacute;c đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; x&acirc;y dựng c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c Website c&ocirc;ng ty, &hellip;</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Triển khai, đ&agrave;o tạo c&aacute;c phần mềm cho c&aacute;c đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c Bộ sản phẩm phần mềm đ&oacute;ng g&oacute;i của Microsoft, Symantec, IBM&hellip;</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ x&acirc;y dựng hệ thống Mạng, trung t&acirc;m t&iacute;ch hợp dữ liệu, c&aacute;c giải ph&aacute;p truyền th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ đ&agrave;o tạo CNTT.</span></span></p>
</li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Những sản phẩm ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong>, hiện đang đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong lĩnh vực quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước, bao gồm:</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cổng th&ocirc;ng tin điện tử</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng ( Phục vụ c&aacute;c dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng cho c&aacute;c Sở/Ban/Ng&agrave;nh, Quận/Huyện)</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm ph&aacute;p luật</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; t&agrave;i liệu lưu trữ</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; đơn thư khiếu nại tố c&aacute;o</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; thi đua khen thưởng</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin phục vụ điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; hộ tịch</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin tổng hợp kinh tế - x&atilde; hội</span></span></p>
</li>
<li style="text-align:justify">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">V&agrave; nhiều sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin kh&aacute;c v.v.</span></span></p>
</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Giới thiệu chung325Giới thiệuYesYesYeshttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/4b4a78500490ff9d1363072375-vuot-qua-stress-thanh-cong-1.jpgintro
1 - 30Next