Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
  
PageUrl
  
  
WikiContent
  
TomTat
TieuDe
  
  
  
  
  
  
  
  
  
361Tuyen-dung.aspx
  
25/02/2016 10:58 SANo presence informationnvhuu
5
Danh sách tin bài
Tuyển dụng
Tuyển dụngYesNoNo
359nnswhvTin-trong-nuoc.aspx
  
06/08/2015 8:32 SAPhạm Thị Thu Hiền
0
Danh sách tin bài
Tin trong nước331Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
357Phan-mem-Quan-ly-ky-hop.aspx
  
06/08/2015 8:49 SAPhạm Thị Thu Hiền
11
Trang wiki
Phần mềm Quản lý kỳ họp330Sản phẩmYesYesYesQuan-ly-ky-hopb2thf6product-intro
356Catalouge-gioi-thieu-san-pham-cua-Cong-ty-CP-Tin-h.aspx
  
08/09/2015 4:03 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
0
Trang wiki
Catalog giới thiệu sản phẩm của Công ty CP Tin học Tân Dân330Sản phẩmNoNoNohttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/dbde81c7fb5fbddPage0.jpgCatalogue-gioi-thieu-san-pham-cong-ty-Tan-Dancslyg8product-intro
354He-thong-Gateway-Gui-nhan-van-ban.aspx
  
25/06/2015 1:31 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ thống Gateway Gửi nhận văn bản330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/93bd79923af7e21d2.jpgHe-thong-Gateway-gui-nhan-van-bant1q6e1product-intro
353Phan-mem-Theo-doi-y-kien-chi-dao.aspx
  
25/06/2015 11:43 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/122bb1d858f66b1d9.jpgPhan-mem-theo-doi-y-kien-chi-daoyb9pi5product-intro
352Phan-mem-Ho-so-luu-tru.aspx
  
25/06/2015 1:42 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Phần mềm Hồ sơ lưu trữ330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/ef701d8d780551ddluutru.jpgHo-so-luu-tru4jny3oproduct-intro
351He-CSDL-Cong-bao-.aspx
  
25/06/2015 11:36 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ CSDL Công báo
Hệ CSDL Công báo 330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/690b4d50dbde351dcongbao.jpgHe-CSDL-Cong-bao1kwljfproduct-intro
350He-CSDL-Van-ban-phap-quy.aspx
  
25/06/2015 1:29 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ CSDL Văn bản pháp quy330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/66b422ed06b7da4dvbpq.jpgHe-CSDL-Van-ban-phap-quy2w281kproduct-intro
349He-thong-Thu-dien-tu.aspx
  
25/06/2015 11:35 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ thống thư điện tử ( Mail server)
Hệ thống Thư điện tử330Sản phẩmNoNoNohttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22703d487f6e49ed8.jpgHe-thong-thu-dien-tuep7s49product-intro
348Phan-mem-Quan-ly-nhan-su.aspx
  
25/06/2015 1:40 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm Quản lý nhân sự330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/d46a10d30b5d61ednhansu.jpgQuan-li-nhan-sudxjefdproduct-intro
346Phan-mem-quan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao.aspx
  
25/06/2015 1:38 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22ddf5cd728920cdkhieunai.jpgQuan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao2atn4iproduct-intro
344Phan-mem-Ho-tich.aspx
  
25/06/2015 11:32 SAPhạm Thị Thu Hiền
4
<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Quản lý Hộ tịch
Phần mềm Quản lý Hộ tịch330Sản phẩmNoNoNohttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/9ea4a68c47aac86dhotich.jpgPhan-mem-Ho-tichmp9n2yproduct-intro
343Phan-mem-Dich-vu-cong-Mot-cua.aspx
  
25/06/2015 11:29 SAPhạm Thị Thu Hiền
3
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/2e6a3468142b66ddb1112-34-1.jpgPhan-mem-Dich-vu-cong--Mot-cua7bcn0fproduct-intro
342Cong-thong-tin-dien-tu-TDPortal.aspx
  
25/06/2015 11:27 SAPhạm Thị Thu Hiền
2
Trang wiki
Cổng thông tin điện tử TDPortal330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/5067dc643ed0222dportal.jpgTD-portalpo1f44product-intro
339Capacity.aspx
  
17/02/2016 1:59 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
4
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#000080">&nbsp; &nbsp;</span></strong><span style="color:rgb(0, 0, 128); line-height:1.6em">T&ecirc;n C&ocirc;ng ty: </span><strong style="color:rgb(0, 0, 128); line-height:1.6em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tầng 3 - Nh&agrave; B -&nbsp;Số&nbsp;60 - Ng&otilde;&nbsp;Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng -&nbsp;Đống Đa -&nbsp;H&agrave; Nội</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(+84)(4) 3823.0041&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (+84)(4) 3847 1895</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contact@tandan.com.vn</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Website: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.tandan.com.vn" target="_blank"><span style="color:#000080">www.tandan.com.vn</span></a></p>

<p><a href="/portal/VanBan/2016-02/3a33ee4057a6a66dHosonangluc.doc" target="_blank"><span style="color:#000080"><em>Bấm để xem chi tiết</em></span></a></p>
Trang wiki
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Hồ sơ năng lực325Giới thiệuNoNoYesintro
340Co-cau-to-chuc.aspx
  
03/07/2014 2:02 CHNo presence informationNgô Minh Thư
2
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2014-07/5d41c5edc7dcef4d1.jpg" style="height:426px; width:954px" /></p>
Trang wiki
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức325Giới thiệuNoNoYesintro
341Dinh-huong-phat-trien.aspx
  
11/07/2014 2:31 CHNo presence informationnvhuu
4
<h2><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>1.Tầm nh&igrave;n</strong></span></span></h2>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mục ti&ecirc;u của T&acirc;n D&acirc;n l&agrave; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu c&aacute;c giải ph&aacute;p phần mềm cho c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục ph&aacute;t triển để tạo cơ hội cho sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế với thương hiệu Việt Nam.</span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:16px">&nbsp;&nbsp;</span><img alt="" src="/portal/Photos/Products-Images/4b4a78500490ff9d1363072375-vuot-qua-stress-thanh-cong-1.jpg" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:16px; height:246px; line-height:1.6em; width:384px" /></p>

<p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">2.Chiến lược</span></span></strong></p>

<h2><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n từng bước chuyển đổi từ trọng t&acirc;m văn h&oacute;a sản phẩm sang trọng t&acirc;m văn h&oacute;a dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng; từ trọng t&acirc;m quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh sang trọng t&acirc;m chiến lược con người; tổ chức hệ thống tốt v&agrave; quản l&yacute; tốt, l&atilde;nh đạo v&agrave; kế hoạch s&aacute;t sao, với mục ti&ecirc;u lợi &iacute;ch v&agrave; c&acirc;n bằng lợi &iacute;ch, ph&aacute;t huy tốt được sức mạnh tập thể, sức mạnh s&aacute;ng tạo của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n, huy động tốt nguồn lực tiềm t&agrave;ng, vận dụng sức mạnh của hợp t&aacute;c v&agrave; đổi mới, trong khi lựa chọn những đối t&aacute;c chiến lược v&agrave; dựa v&agrave;o điểm mạnh để ph&aacute;t triển.</span></span></h2>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/portal/Photos/2014-07/acbed6f25f1fd8bdthuong-hieu-635191552959674538.jpg" style="height:257px; width:400px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Con người l&agrave; yếu tố quyết định</em></strong></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong thời buổi kinh tế tr&iacute; thức, đối với T&acirc;n D&acirc;n yếu tố con người đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định v&agrave; văn h&oacute;a của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m cho yếu tố đ&oacute; trở th&agrave;nh c&oacute; chất lượng. <strong><em>Li&ecirc;n kết v&agrave; nh&acirc;n l&ecirc;n si&ecirc;u cấp c&aacute;c gi&aacute; trị ri&ecirc;ng lẻ của mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; văn h&oacute;a của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n đầy đủ năng lực v&agrave; gi&agrave;u kinh nghiệm l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; nhất của c&ocirc;ng ty. Tr&ecirc;n 95% c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty đều đ&atilde; tốt nghiệp c&aacute;c trường đại học về CNTT v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; 4 tiến sỹ, 3 thạc sĩ, 9 cử nh&acirc;n kinh tế, ngo&agrave;i 50 cử nh&acirc;n, kỹ thuật vi&ecirc;n CNTT. Đội ngũ c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n phấn đấu, tự r&egrave;n luyện v&agrave; được đ&agrave;o tạo n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với việc coi <em>C</em><strong><em>on người l&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n qu&iacute; gi&aacute; nhất</em></strong>, <strong><em>l&agrave; nguồn động lực quan trọng nhất l&agrave;m n&ecirc;n gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững </em></strong>của ch&iacute;nh m&igrave;nh. T&acirc;n D&acirc;n lu&ocirc;n tạo điều kiện cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của m&igrave;nh c&oacute; cơ hội học tập, đ&agrave;o tạo trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p>

<ul style="list-style-type:circle">
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Tổ chức sản xuất kinh doanh Chuy&ecirc;n nghiệp </em></strong></span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với Quy tr&igrave;nh sản xuất kinh doanh đạt ti&ecirc;u chuẩn ISO 9001 &ndash; 2008 v&agrave; quan điểm xuất ph&aacute;t từ kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; hướng tới kh&aacute;ch h&agrave;ng, T&acirc;n D&acirc;n lu&ocirc;n đề cao chất lượng thỏa m&atilde;n nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c cam kết kinh doanh, đi trước thị trường v&agrave; kết hợp h&agrave;i h&ograve;a c&aacute;c lợi &iacute;ch. Cải tiến li&ecirc;n tục, ở từng người, từng bộ phận để tăng t&iacute;nh cạnh tranh v&agrave; thỏa m&atilde;n kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt hơn.</span></span></p>
Trang wiki
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hướng phát triển325Giới thiệuNoNoYesintro
338He-thong-chat-luong.aspx
  
01/07/2014 5:12 CHNo presence informationNgô Minh Thư
4
Danh sách kênh con
Hệ thống chất lượng325Giới thiệuYesYesYesintro
334He-phan-mem-CSDL-kinh-te-xa-hoi.aspx
  
25/06/2015 1:34 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Hệ thống Thông tin Kinh tế - Xã hội330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/4d4a0d4d7f4d8a3d3.jpgHe-thong-thong-tin-kinh-te-xa-hoibqtpveproduct-intro
333He-phan-mem-Quan-ly-van-ban-va-Dieu-hanh-tac-nghie.aspx
  
11/04/2016 9:42 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
1
<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>1. Giới thiệu chung</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền c&ocirc;ng nghệ Lotus Note.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch phục vụ v&agrave; quản l&yacute; c&oacute; hiệu quả c&aacute;c quy tr&igrave;nh điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc, hoạt động t&aacute;c nghiệp, xử l&yacute;, khai th&aacute;c, trao đổi th&ocirc;ng tin tại c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh. C&aacute;c quy tr&igrave;nh hoạt động sẽ được quản l&yacute; v&agrave; thực hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c qui tr&igrave;nh xử l&yacute; v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN c&oacute; nhiệm vụ hỗ trợ to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh của l&atilde;nh đạo, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp của c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trong cơ quan&nbsp; v&agrave; tại c&aacute;c cơ quan đơn vị c&aacute;c cấp th&ocirc;ng qua việc quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i c&aacute;c VB đi v&agrave; đến; xử l&yacute; VB, giải quyết c&ocirc;ng việc th&ocirc;ng qua HSCV của l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ quan; c&aacute;c trao đổi th&ocirc;ng tin nội bộ, trao đổi th&ocirc;ng tin với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i cơ quan.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>2. Chức năng ch&iacute;nh của phần mềm</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng quản l&yacute; c&aacute;c VB đi/đến, thực hiện gửi v&agrave; nhận VB với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua đường mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng tạo lập, quản l&yacute;, lưu trữ, lu&acirc;n chuyển xử l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc của cơ quan th&ocirc;ng qua mạng LAN.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng giải quyết v&agrave; theo d&otilde;i tiến độ giải quyết c&ocirc;ng việc, vụ việc tr&ecirc;n mạng th&ocirc;ng qua HSCV</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng theo d&otilde;i, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc thực hiện của L&atilde;nh đạo.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng kiểm tra, so&aacute;t x&eacute;t nhiệm vụ cần thực hiện của c&aacute;c Ph&ograve;ng/ Ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lưu trữ hồ sơ.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng tra cứu, khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng thống k&ecirc; v&agrave; in ấn b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng quản trị hệ thống.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>3. Đơn vị triển khai</strong></span></span></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:302px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Bắc Kan</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hưng Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hải Dương</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ninh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Thanh H&oacute;a</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh H&agrave; Tĩnh</span></span></li>
</ul>
</td>
<td style="width:293px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Lai Ch&acirc;u</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh L&acirc;m Đồng</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Nam Định</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ninh Thuận</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng B&igrave;nh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ng&atilde;i</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">ĐH L&acirc;m Nghiệp</span></span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Trang wiki
TDOffice
Hệ phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành TDOffice330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/87e5a56c6f7be1ad1.jpgTDOfficei78cqlproduct-intro
332contact.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Liên hệYesYesYes
331news.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
5
Danh sách tin bài
Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
330products.aspx
  
28/06/2014 10:02 SANo presence informationvtt
1
Danh sách kênh con
Sản phẩmYesNoNoproductlist
329Customers.aspx
  
28/06/2014 10:03 SANo presence informationvtt
3
Trang wiki
Khách hàng
Khách hàngYesNoNocustomers
327Lanh-dao-.aspx
  
17/02/2016 2:01 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
3
Trang wiki
Năng lực
Lãnh đạo 325Giới thiệuYesNoNointro
326Gioi-thieu-chung.aspx
  
17/02/2016 10:44 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
1
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong> l&agrave; một c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển phần mềm v&agrave; c&ocirc;ng nghệ Internet, được s&aacute;ng lập v&agrave; l&atilde;nh đạo bởi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ v&agrave; quản l&yacute; h&agrave;ng đầu được đ&agrave;o tạo tại c&aacute;c trường đại học danh tiếng trong nước v&agrave; quốc tế.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">T&acirc;n D&acirc;n xuất ph&aacute;t với những thế mạnh từ việc tiếp nhận c&aacute;c hợp đồng dịch vụ lớn với c&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; Cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c Bộ, Ng&agrave;nh, c&aacute;c Doanh nghiệp kinh doanh thương mại. C&ugrave;ng với đ&oacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được tiếp cận với c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến v&agrave; học hỏi được những kiến thức c&ugrave;ng kinh nghiệm của bạn h&agrave;ng để củng cố sức mạnh của ch&iacute;nh m&igrave;nh. T&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; nhất v&agrave; nh&acirc;n tố đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i đến với th&agrave;nh c&ocirc;ng h&ocirc;m nay ch&iacute;nh l&agrave; nh&acirc;n tố Con người. Sau hơn 10 năm hoạt động, hiện nay đội ngũ nh&acirc;n sự của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; l&ecirc;n đến hơn 100 chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm v&agrave; tay nghề cao trong việc ph&aacute;t triển v&agrave; triển khai c&aacute;c phần mềm lớn phục vụ c&aacute;c cơ quan H&agrave;nh ch&iacute;nh Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c Doanh nghiệp của Việt Nam. Hoạt động v&agrave; ph&aacute;t triển theo ti&ecirc;u ch&iacute; <strong><em>&ldquo;Thỏa m&atilde;n tốt nhất nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, đảm bảo chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch vụ đ&atilde; cung cấp&rdquo;,</em></strong> với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n năng lực v&agrave; gi&agrave;u kinh nghiệm, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng ty c&oacute; uy t&iacute;n trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam. Th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty được ghi nhận qua h&agrave;ng loạt c&aacute;c hợp đồng, c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; gi&aacute; trị với Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c cơ quan Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c Bộ v&agrave; cơ quan ngang Bộ, c&aacute;c C&ocirc;ng ty, Doanh nghiệp lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&hellip;v.v.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">T&acirc;n D&acirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ đa dạng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng bao gồm c&aacute;c ứng dụng tr&ecirc;n cơ sở Web, t&iacute;ch hợp hệ thống v&agrave; tư vấn về c&aacute;c hệ thống C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Với năng lực c&ocirc;ng nghệ, kinh nghiệm tư vấn quản l&yacute;, khả năng nắm bắt xu thế thị trường v&agrave; nhận thức s&acirc;u sắc về chiến lược quốc gia trong việc ph&aacute;t triển ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin n&oacute;i chung v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp phần mềm n&oacute;i ri&ecirc;ng, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu c&aacute;c giải ph&aacute;p phần mềm cho c&aacute;c Tổ chức v&agrave; doanh nghiệp tại Việt Nam.</span></span></p>

<h2><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Lĩnh vực hoạt động ch&iacute;nh của T&acirc;n D&acirc;n:</strong></span></span></h2>

<ul style="list-style-type:circle">
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tư vấn giải ph&aacute;p cho c&aacute;c dự &aacute;n ứng dụng CNTT hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; điều h&agrave;nh v&agrave; t&aacute;c nghiệp do nhu cầu thực tiễn đặt ra tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&acirc;n t&iacute;ch, thiết kế c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tin học h&oacute;a theo y&ecirc;u cầu của c&aacute;c đơn vị, tổ chức.</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">X&acirc;y dựng hệ thống c&aacute;c phần mềm hỗ trợ quản l&yacute;, hỗ trợ điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp nhằm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; phục vụ của c&aacute;c đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; x&acirc;y dựng c&aacute;c phần mềm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c Website c&ocirc;ng ty, &hellip;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Triển khai, đ&agrave;o tạo c&aacute;c phần mềm cho c&aacute;c đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c Bộ sản phẩm phần mềm đ&oacute;ng g&oacute;i của Microsoft, Symantec, IBM&hellip;</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ x&acirc;y dựng hệ thống Mạng, trung t&acirc;m t&iacute;ch hợp dữ liệu, c&aacute;c giải ph&aacute;p truyền th&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ đ&agrave;o tạo CNTT.</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Những sản phẩm ch&iacute;nh của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong>, hiện đang đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong lĩnh vực quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước, bao gồm:</span></span></p>

<ul style="list-style-type:circle">
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cổng th&ocirc;ng tin điện tử</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng ( Phục vụ c&aacute;c dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng cho c&aacute;c Sở/Ban/Ng&agrave;nh, Quận/Huyện)</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm ph&aacute;p luật</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; t&agrave;i liệu lưu trữ</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; đơn thư khiếu nại tố c&aacute;o</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống Quản l&yacute; thi đua khen thưởng</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin phục vụ điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; hộ tịch</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hệ thống th&ocirc;ng tin tổng hợp kinh tế - x&atilde; hội</span></span></li>
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">V&agrave; nhiều sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin kh&aacute;c v.v.</span></span></li>
</ul>
Trang wiki
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung325Giới thiệuYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/4b4a78500490ff9d1363072375-vuot-qua-stress-thanh-cong-1.jpgintro
325Details.aspx
  
11/07/2014 8:48 SANo presence informationNgô Minh Thư
0
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n, tiền th&acirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Ph&aacute;t triển Kỹ thuật v&agrave; Thương mại T&acirc;n D&acirc;n, th&agrave;nh lập năm 1996. Năm 2002, c&ocirc;ng ty ch&iacute;nh thức chuyển đổi th&agrave;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n với đăng k&yacute; Kinh doanh số 0103001206 ng&agrave;y 15/7/2002 do UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cấp.</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với gần 20 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển c&ugrave;ng đội ngũ L&atilde;nh đạo, Nh&acirc;n vi&ecirc;n năng động, ưu t&uacute;, gi&agrave;u kinh nghiệm, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; từng bước khẳng định được gi&aacute; trị v&agrave; vị thế của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường sản xuất phần mềm n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; ng&agrave;nh CNTT của Việt Nam n&oacute;i chung.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">T&acirc;n D&acirc;n xuất ph&aacute;t với những thế mạnh từ việc tiếp nhận c&aacute;c hợp đồng dịch vụ lớn với c&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; Cơ quan thuộc Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c Bộ, Ng&agrave;nh, c&aacute;c Doanh nghiệp kinh doanh thương mại. C&ugrave;ng với đ&oacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được tiếp cận với c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến v&agrave; học hỏi được những kiến thức c&ugrave;ng kinh nghiệm của bạn h&agrave;ng để củng cố sức mạnh của ch&iacute;nh m&igrave;nh. T&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; nhất v&agrave; nh&acirc;n tố đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i đến với th&agrave;nh c&ocirc;ng h&ocirc;m nay ch&iacute;nh l&agrave; nh&acirc;n tố Con người. Sau hơn 10 năm hoạt động, hiện nay đội ngũ nh&acirc;n sự của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; l&ecirc;n đến hơn 100 chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm v&agrave; tay nghề cao trong việc ph&aacute;t triển v&agrave; triển khai c&aacute;c phần mềm lớn phục vụ c&aacute;c cơ quan H&agrave;nh ch&iacute;nh Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c Doanh nghiệp của Việt Nam. Hoạt động v&agrave; ph&aacute;t triển theo ti&ecirc;u ch&iacute; <strong><em>&ldquo;Thỏa m&atilde;n tốt nhất nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, đảm bảo chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch vụ đ&atilde; cung cấp&rdquo;,</em></strong> với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n năng lực v&agrave; gi&agrave;u kinh nghiệm, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng ty c&oacute; uy t&iacute;n trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam. Th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng ty được ghi nhận qua h&agrave;ng loạt c&aacute;c hợp đồng, c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; gi&aacute; trị với Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c cơ quan Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c Bộ v&agrave; cơ quan ngang Bộ, c&aacute;c C&ocirc;ng ty, Doanh nghiệp lớn trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&hellip;v.v.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">T&acirc;n D&acirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm v&agrave; dịch vụ đa dạng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng bao gồm c&aacute;c ứng dụng tr&ecirc;n cơ sở Web, t&iacute;ch hợp hệ thống v&agrave; tư vấn về c&aacute;c hệ thống C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Với năng lực c&ocirc;ng nghệ, kinh nghiệm tư vấn quản l&yacute;, khả năng nắm bắt xu thế thị trường v&agrave; nhận thức s&acirc;u sắc về chiến lược quốc gia trong việc ph&aacute;t triển ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin n&oacute;i chung v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp phần mềm n&oacute;i ri&ecirc;ng, T&acirc;n D&acirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu c&aacute;c giải ph&aacute;p phần mềm cho c&aacute;c Tổ chức v&agrave; doanh nghiệp tại Việt Nam.</span></span></p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:455px; width:630px">
<tbody>
<tr>
<td style="height:21px; width:133px"><br />
<span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n C&ocirc;ng ty</span></span></td>
<td style="height:21px; width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN TIN HỌC T&Acirc;N D&Acirc;N</strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n tiếng Anh</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TAN DAN INFORMATICS JOINT STOCK COMPANY</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&ecirc;n viết tắt</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TANDAN. JSC</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trụ sở đơn vị:</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp; Tầng 3 nh&agrave; B, Số 60, Ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1, Phố T&ocirc;n Đức Thắng, </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đống Đa, H&agrave; Nội</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại:</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (04) 3823 0041 &ndash; 3847 1894</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax:</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (04) 3847 1895</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-mail:</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="mailto:contact@tandan.com.vn" target="_blank">contact@tandan.com.vn</a>;</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:133px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website:</span></span></p>
</td>
<td style="width:471px">
<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="http://www.tandan.com.vn/" target="_blank">http://www.tandan.com.vn</a></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
Trang wiki
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC TÂN DÂN
Giới thiệuYesNoNo