Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
  
PageUrl
  
  
WikiContent
  
TomTat
TieuDe
  
  
  
  
  
  
  
  
  
367Phan-mem-Quan-ly-khu-cong-nghiep.aspx
  
07/04/2021 5:07 CHNo presence informationadmin
0
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Là c&ocirc;ng cụ hỗ trợ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tổng hợp, thống k&ecirc;, b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh tr&ecirc;n c&aacute;c mặt: thu h&uacute;t đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, đầu tư, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c.</em></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/693c58224d218ffd2021-04-07_15-03-24.jpg" style="height:478px; width:700px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>1. Quản l&yacute; khu c&ocirc;ng nghiệp</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; hiện trạng sử dụng đất</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>2. Quản l&yacute; quy hoạch - x&acirc;y dựng</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; c&aacute;c chứng nhận đăng k&yacute; đầu tư dự &aacute;n x&acirc;y dựng hạ tầng kỹ thuật&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; việc cấp giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng cho c&aacute;c doanh nghiệp đầu tư hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; doanh nghiệp hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; khung gi&aacute; cho thu&ecirc; đất, thu&ecirc; lại đất, ph&iacute; hạ tầng&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; b&aacute;o c&aacute;o</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/dd02d49da627252dcomputer_pc_PNG174851.jpg" style="height:576px; width:700px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>3. Quản l&yacute; đầu tư</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch dự &aacute;n đầu tư FĐI</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp thứ cấp EDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng FDI</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>4. Quản l&yacute; doanh nghiệp</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch doanh nghiệp thứ cấp DDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch dự &aacute;n đầu tư DDI</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch GCN PCCC</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng DDI</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/47f44bccd629638d111.jpg" style="height:529px; width:700px" /><br />
<strong>5. Quản l&yacute; lao động</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cấp giấy ph&eacute;p cho lao động nước ngo&agrave;i&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; danh s&aacute;ch lao động nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc tại khu c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin lao động doanh nghiệp&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; thang bảng lương&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đ&agrave;o tạo, tập huấn người lao động&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đăng k&yacute; nội quy&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; đăng tuyển tuyển dụng lao động&nbsp;&nbsp;</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>6. Quản l&yacute; TN&amp;MT</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; b&aacute;o c&aacute;o BVMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">X&aacute;c nhận ĐK KH-BVMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin nh&agrave; m&aacute;y XLMT</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin m&ocirc;i trường DN</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>7. Quản l&yacute; đ&igrave;nh c&ocirc;ng<br />
8. Quản l&yacute; CSDL Bản đồ&nbsp;</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản trị chủ đề dữ liệu bản đồ.</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản trị danh s&aacute;ch bản đồ nền</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&acirc;n quyền truy cập v&agrave; cập nhật dữ liệu cho người d&ugrave;ng theo từng lớp dữ liệu bản đồ.</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nhập, xuất, ph&acirc;n quyền truy cập v&agrave; cập nhật c&aacute;c lớp dữ liệu từ c&aacute;c định dạng kh&aacute;c nhau. Khai th&aacute;c bản đồ tr&ecirc;n Web v&agrave; tạo bản đồ chuy&ecirc;n đề đa dạng.&nbsp;</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n quản l&yacute; c&aacute;c loại b&aacute;o c&aacute;o, thanh tra v&agrave; c&aacute;c danh mục kh&aacute;c.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Quản lý khu công nghiệp
Phần mềm Quản lý khu công nghiệp330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/a15297cba149898dQLKCN.png
366Ung-dung-nguoi-dan.aspx
  
07/04/2021 4:35 CHNo presence informationadmin
0
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><em>Sứ mệnh của SmartTanDan l&agrave; sẽ ph&aacute;t triển th&agrave;nh một nền tảng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng minh t&iacute;ch hợp nhiều t&iacute;nh năng như: Gi&aacute;o dục; Y tế; Phản &aacute;nh hiện trường; Tổng đ&agrave;i th&ocirc;ng minh; Du lịch; Dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng ... Kết nối cộng đồng người d&acirc;n Việt Nam với c&aacute;c dịch vụ th&ocirc;ng minh, tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng.</em></span></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/d9465839bd03a05dz2419436896698_27204072c73ab7cfbbce66dcc08c1a84.jpg" style="float:left; height:auto; width:50%" /></span></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#000000"><em><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/e846049bdca39e8dz2419315832687_986a8f4aad74512d5ef72d8d0b775b82.jpg" style="height:auto; width:50%" /></em></span></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">1. Dịch vụ c&ocirc;ng&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tra cứu hồ sơ đ&atilde; nộp&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hồ sơ theo d&otilde;i&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tra cứu th&ocirc;ng tin thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Phản &aacute;nh kiến nghị&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;i l&ograve;ng đối với hồ sơ đ&atilde; nộp</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/e4dc73533f98f7fdz2419315842355_9bdbf9e3c5f85e682b751f9233daef8f.jpg" style="float:left; height:auto; width:50%" /></span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/c5dd7ab48207d27dz2419318192919_7c2838a29abba2e288a82df79786df87.jpg" style="height:auto; width:50%" /></em></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">2. Tổng đ&agrave;i th&ocirc;ng minh<br />
Cung cấp c&aacute;c số điện thoại theo c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; địa b&agrave;n: Y tế; Giải tr&iacute;; H&agrave;nh ch&iacute;nh; Dịch vụ địa phương; Giao th&ocirc;ng. C&oacute; thể d&ugrave;ng gọi ngay trong c&aacute;c trường hợp cần thiết (B&aacute;o ch&aacute;y, tai nạn, cướp giật, đ&aacute;nh nhau ...)<br />
3. Gi&aacute;o dục&nbsp;<br />
Cung cấp chức năng t&iacute;ch hợp sổ li&ecirc;n lạc điện tử v&agrave; trang học trực tuyến d&agrave;nh cho phụ huynh v&agrave; học sinh. Gi&uacute;p phụ huynh theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của con em m&igrave;nh ở trường, trao đổi trực tiếp với gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch ...<br />
4. Điện nước</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Dễ d&agrave;ng quản l&yacute; th&ocirc;ng tin sử dụng điện, nước với c&aacute;c chức năng:&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin h&oacute;a đơn điện nước h&agrave;ng th&aacute;ng&nbsp;</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng b&aacute;o biến động bất thường khi sử dụng</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tiếp nhận th&ocirc;ng b&aacute;o từ đơn vị cung cấp điện nước</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/55ec8ecd3053cc7dz2419315833085_f6b64f57bf682640aba3bd622cac49e3.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-04/d0faaaee15bd77adz2419318203856_9bc42075f0b8df2a97aa1699340900e9.jpg" style="height:auto; width:50%" /></span></span></p>

<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">5. Y tế&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Gi&uacute;p c&ocirc;ng d&acirc;n dễ d&agrave;ng quản l&yacute; c&aacute;c dịch vụ cần thiết như: Thẻ bảo hiểm y tế c&aacute; nh&acirc;n, sổ ti&ecirc;m chủng trực tuyến. Gi&uacute;p c&aacute;c bậc cha mẹ theo d&otilde;i lịch sử, qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;m chủng v&agrave; nhắc lịch ti&ecirc;m (cực kỳ hữu &iacute;ch đối với gia đ&igrave;nh đang nu&ocirc;i trẻ nhỏ)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp th&ocirc;ng tin trạm y tế theo địa b&agrave;n v&agrave; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin dịch bệnh theo địa b&agrave;n v&agrave; vị tr&iacute; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin c&aacute;c quầy thuốc theo địa b&agrave;n v&agrave; vị tr&iacute; GPS</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">6. Du lịch&nbsp;<br />
Cung cấp điểm du lịch văn h&oacute;a, khu giải tr&iacute; l&acirc;n cận, lễ hội sự kiện đang sắp diễn ra, nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c ...<br />
7. Phản &aacute;nh hiện trường<br />
Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ gi&uacute;p người d&ugrave;ng phản &aacute;nh kịp thời c&aacute;c vấn đề bất cập trong cuộc sống như: h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, t&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường, quy hoạch đ&ocirc; thị, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng... đến c&aacute;c đơn vị chức năng, hướng đến cải thiện m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc tốt cho người d&acirc;n. C&oacute; thể gửi ảnh, video thực tế k&egrave;m theo rất trực quan.<br />
8. Th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o&nbsp;</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o từ ch&iacute;nh quyền tới người d&acirc;n9. N&ocirc;ng nghiệp</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin lịch thủy lợi, giống, .... (phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n huyện)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin về dịch bệnh li&ecirc;n quan tới n&ocirc;ng nghiệp (nhận biết, cảnh b&aacute;o, ..)</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở chăn nu&ocirc;i, trồng trọt (hỗ trợ học tập, giao thương)</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">10. M&ocirc;i trường</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lịch thu gom r&aacute;c</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Địa điểm xử l&yacute; r&aacute;c thải, địa điểm &ocirc; nhiễm</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute; nh&acirc;n, tổ chức vi phạm vệ sinh</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">11. An to&agrave;n thực phẩm</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở kinh doanh theo địa b&agrave;n v&agrave; GPS</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cảnh b&aacute;o vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c cơ sở đạt v&agrave; kh&ocirc;ng đạt vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">12. Th&ocirc;ng tin điện, nước sinh hoạt (t&iacute;ch hợp với điện lực, nước sạch)</span></span></p>

<ul>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cung cấp người d&acirc;n biểu đồ sử dụng, đơn gi&aacute; chi tiết</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cảnh b&aacute;o trong trường hợp bất thường tr&aacute;nh c&aacute;c sự cố xảy ra</span></span></li>
<li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan tới sự cố, lịch cắt, ...</span></span></li>
</ul>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">13. Gi&aacute; cả thị trường<br />
Cung cấp th&ocirc;ng tin gi&aacute; cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu nhằm phục vụ người d&acirc;n tham khảo</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>T&Iacute;NH NĂNG NỔI BẬT CHO NGƯỜI D&Ugrave;NG&nbsp;</strong></span></span></p>

<ul>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Sử dụng v&agrave; kết nối nhanh ch&oacute;ng với tất cả c&aacute;c ứng dụng c&oacute; tr&ecirc;n app&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Giao diện người d&ugrave;ng tốt&nbsp;</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tất cả lĩnh vực được kết nối trong một ứng dụng d&ugrave;ng chung duy nhất</span></span></li>
<li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">L&agrave; k&ecirc;nh cảm biến x&atilde; hội để g&oacute;p phần gi&uacute;p cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng những g&oacute;p &yacute; của người d&acirc;n v&agrave; cũng ghi nhận được kết quả xử l&yacute; nhanh ch&oacute;ng.</span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>TIỆN &Iacute;CH &amp; BẢO MẬT</strong>&nbsp;<br />
Smart TanDan lu&ocirc;n duy tr&igrave; c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn bảo mật dữ liệu nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; chặt chẽ để đảm bảo th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng được lưu giữ an to&agrave;n v&agrave; bảo mật.&nbsp;</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>THAO T&Aacute;C ĐƠN GIẢN V&Agrave; NHANH CH&Oacute;NG</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 1: Tải v&agrave; c&agrave;i đặt ứng dụng Smart TanDan</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 2: Đăng k&yacute; t&agrave;i khoản bằng thẻ căn cước hoặc chứng minh thư nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><em>Bước 3: Chọn c&aacute;c dịch vụ sử dụng</em></span></span></p>
Trang wiki
Ứng dụng người dân
Ứng dụng người dân330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/10dcb48d17b46b1d2021-04-06_15-17-21.jpgproduct-intro
365Mo-hi-nh-ha-nh-chi-nh-die-n-tu-hie-n-da-i.aspx
  
30/03/2021 4:31 CHNo presence informationadmin
0
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/ce8351e5f42b791d10.jpg" style="height:1273px; width:900px" /></p>
Trang wiki
MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ HIỆN ĐẠI
Mô hình hành chính điện tử hiện đại330Sản phẩmNoNoYeshttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/8e653f6fb2c8e6fd2021-03-30_16-28-41.jpgproduct-intro
364LGSP-Truc-tich-hop-du-lieu-.aspx
  
30/03/2021 4:18 CHNo presence informationadmin
20
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/68d6a4806cd71abd09.jpg" style="height:1274px; width:900px" /></p>
Trang wiki
LGSP (Local Government Service Platform) được dùng để tích hợp các hệ thống thông tin có quy mô cấp Tỉnh và hệ thống thông tin cấp Huyện, cấp Sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.
LGSP (TRỤC TÍCH HỢP DỮ LIỆU)
LGSP (Trục tích hợp dữ liệu)330Sản phẩmNoNoNo/portal/Photos/ProductsImages/28885edb2bf0bcfdlgsp.jpgproduct-intro
361Tuyen-dung.aspx
  
25/02/2016 10:58 SANo presence informationnvhuu
5
Danh sách tin bài
Tuyển dụng
Tuyển dụngYesNoNo
359nnswhvTin-trong-nuoc.aspx
  
06/08/2015 8:32 SAPhạm Thị Thu Hiền
0
Danh sách tin bài
Tin trong nước331Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
357Phan-mem-Quan-ly-ky-hop.aspx
  
29/03/2021 12:21 CHNo presence informationadmin
11
Trang wiki
Phần mềm Quản lý kỳ họp330Sản phẩmYesYesYes/portal/Photos/ProductsImages/3dc5ef2a8cfdcdfd2021-03-29_12-25-29.jpgQuan-ly-ky-hopb2thf6product-intro
356Catalouge-gioi-thieu-san-pham-cua-Cong-ty-CP-Tin-h.aspx
  
31/03/2021 9:38 SANo presence informationadmin
0
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/d02df1d7f6da2edd01.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/59ee9f7dcf7cc5bd02.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/e02ce89541a1c3ad03.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c794bde1ddb4d02d04.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/fcd416e6718e8dcd05.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/4b201a2c788df20d06.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/39d4456829a452dd07.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/7782e606c5178add08.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c2e00315820cde3d09.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/cdadf2cddb19aed10.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/5e50b4fb342fb6ed11.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/bf9cddbd2877ddd12.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/b388d031d626f9bd13.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/9e4551d03d56aedd14.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/c3c768072176034d15.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/dd2e91b4aeac37bd16.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/1e55d02fd7b8fdbd17.jpg" style="height:auto; width:50%" /><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/a3d9995bd8bc022d18.jpg" style="height:auto; width:50%" /></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Catalog giới thiệu sản phẩm330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/469b57408f1f27ed00.jpgproduct-intro
354He-thong-Gateway-Gui-nhan-van-ban.aspx
  
25/06/2015 1:31 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ thống Gateway Gửi nhận văn bản330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/93bd79923af7e21d2.jpgHe-thong-Gateway-gui-nhan-van-bant1q6e1product-intro
353Phan-mem-Theo-doi-y-kien-chi-dao.aspx
  
25/06/2015 11:43 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/122bb1d858f66b1d9.jpgPhan-mem-theo-doi-y-kien-chi-daoyb9pi5product-intro
352Phan-mem-Ho-so-luu-tru.aspx
  
25/06/2015 1:42 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Phần mềm Hồ sơ lưu trữ330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/ef701d8d780551ddluutru.jpgHo-so-luu-tru4jny3oproduct-intro
351He-CSDL-Cong-bao-.aspx
  
25/06/2015 11:36 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ CSDL Công báo
Hệ CSDL Công báo 330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/690b4d50dbde351dcongbao.jpgHe-CSDL-Cong-bao1kwljfproduct-intro
350He-CSDL-Van-ban-phap-quy.aspx
  
25/06/2015 1:29 CHPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Hệ CSDL Văn bản pháp quy330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/66b422ed06b7da4dvbpq.jpgHe-CSDL-Van-ban-phap-quy2w281kproduct-intro
349He-thong-Thu-dien-tu.aspx
  
25/06/2015 11:35 SAPhạm Thị Thu Hiền
5
Trang wiki
Hệ thống thư điện tử ( Mail server)
Hệ thống Thư điện tử330Sản phẩmNoNoNohttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22703d487f6e49ed8.jpgHe-thong-thu-dien-tuep7s49product-intro
348Phan-mem-Quan-ly-nhan-su.aspx
  
25/06/2015 1:40 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm Quản lý nhân sự330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/d46a10d30b5d61ednhansu.jpgQuan-li-nhan-sudxjefdproduct-intro
346Phan-mem-quan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao.aspx
  
25/06/2015 1:38 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/22ddf5cd728920cdkhieunai.jpgQuan-ly-don-thu-khieu-nai-to-cao2atn4iproduct-intro
344Phan-mem-Ho-tich.aspx
  
07/04/2021 9:06 SANo presence informationadmin
4
<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>
Trang wiki
Quản lý Hộ tịch
Phần mềm Quản lý Hộ tịch330Sản phẩmNoNoNohttps://www.tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/9ea4a68c47aac86dhotich.jpgPhan-mem-Ho-tichmp9n2yproduct-intro
343Phan-mem-Dich-vu-cong-Mot-cua.aspx
  
25/06/2015 11:29 SAPhạm Thị Thu Hiền
3
<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa
Phần mềm Dịch vụ công - Một cửa330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/2e6a3468142b66ddb1112-34-1.jpgPhan-mem-Dich-vu-cong--Mot-cua7bcn0fproduct-intro
342Cong-thong-tin-dien-tu-TDPortal.aspx
  
25/06/2015 11:27 SAPhạm Thị Thu Hiền
2
Trang wiki
Cổng thông tin điện tử TDPortal330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/ProductsImages/5067dc643ed0222dportal.jpgTD-portalpo1f44product-intro
339Capacity.aspx
  
31/03/2021 10:04 SANo presence informationadmin
4
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#000080">&nbsp; &nbsp;</span></strong><span style="color:rgb(0, 0, 128)">T&ecirc;n C&ocirc;ng ty: </span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Địa chỉ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tầng 3 - Nh&agrave; B -&nbsp;Số&nbsp;60 - Ng&otilde;&nbsp;Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng -&nbsp;Đống Đa -&nbsp;H&agrave; Nội</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;(+84)(24) 3823.0041&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: (+84)(24) 3847 1895</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contact@tandan.com.vn</span></p>

<p style="margin-left:2cm"><span style="color:#000080">Website: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://www.tandan.com.vn" target="_blank"><span style="color:#000080">www.tandan.com.vn</span></a></p>

<p><a href="https://www.tandan.com.vn/portal/VanBan/2021-03/2ed23a3b67d648adHosonangluc2020.pdf" target="_blank"><span style="color:#000080"><em>Bấm để xem chi tiết</em></span></a></p>
Trang wiki
HỒ SƠ NĂNG LỰC
Hồ sơ năng lực325Giới thiệuNoNoYesintro
340Co-cau-to-chuc.aspx
  
03/07/2014 2:02 CHNo presence informationNgô Minh Thư
2
<p><img alt="" src="/portal/Photos/2014-07/5d41c5edc7dcef4d1.jpg" style="height:426px; width:954px" /></p>
Trang wiki
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức325Giới thiệuNoNoYesintro
341Dinh-huong-phat-trien.aspx
  
11/07/2014 2:31 CHNo presence informationnvhuu
4
<h2><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>1.Tầm nh&igrave;n</strong></span></span></h2>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mục ti&ecirc;u của T&acirc;n D&acirc;n l&agrave; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu c&aacute;c giải ph&aacute;p phần mềm cho c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; tổ chức tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục ph&aacute;t triển để tạo cơ hội cho sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế với thương hiệu Việt Nam.</span></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:16px">&nbsp;&nbsp;</span><img alt="" src="/portal/Photos/Products-Images/4b4a78500490ff9d1363072375-vuot-qua-stress-thanh-cong-1.jpg" style="font-family:times new roman,times,serif; font-size:16px; height:246px; line-height:1.6em; width:384px" /></p>

<p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">2.Chiến lược</span></span></strong></p>

<h2><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n từng bước chuyển đổi từ trọng t&acirc;m văn h&oacute;a sản phẩm sang trọng t&acirc;m văn h&oacute;a dịch vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng; từ trọng t&acirc;m quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh sang trọng t&acirc;m chiến lược con người; tổ chức hệ thống tốt v&agrave; quản l&yacute; tốt, l&atilde;nh đạo v&agrave; kế hoạch s&aacute;t sao, với mục ti&ecirc;u lợi &iacute;ch v&agrave; c&acirc;n bằng lợi &iacute;ch, ph&aacute;t huy tốt được sức mạnh tập thể, sức mạnh s&aacute;ng tạo của đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n, huy động tốt nguồn lực tiềm t&agrave;ng, vận dụng sức mạnh của hợp t&aacute;c v&agrave; đổi mới, trong khi lựa chọn những đối t&aacute;c chiến lược v&agrave; dựa v&agrave;o điểm mạnh để ph&aacute;t triển.</span></span></h2>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img alt="" src="/portal/Photos/2014-07/acbed6f25f1fd8bdthuong-hieu-635191552959674538.jpg" style="height:257px; width:400px" /></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Con người l&agrave; yếu tố quyết định</em></strong></span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trong thời buổi kinh tế tr&iacute; thức, đối với T&acirc;n D&acirc;n yếu tố con người đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định v&agrave; văn h&oacute;a của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m cho yếu tố đ&oacute; trở th&agrave;nh c&oacute; chất lượng. <strong><em>Li&ecirc;n kết v&agrave; nh&acirc;n l&ecirc;n si&ecirc;u cấp c&aacute;c gi&aacute; trị ri&ecirc;ng lẻ của mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; văn h&oacute;a của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</em></strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n đầy đủ năng lực v&agrave; gi&agrave;u kinh nghiệm l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute; nhất của c&ocirc;ng ty. Tr&ecirc;n 95% c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty đều đ&atilde; tốt nghiệp c&aacute;c trường đại học về CNTT v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; 4 tiến sỹ, 3 thạc sĩ, 9 cử nh&acirc;n kinh tế, ngo&agrave;i 50 cử nh&acirc;n, kỹ thuật vi&ecirc;n CNTT. Đội ngũ c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n phấn đấu, tự r&egrave;n luyện v&agrave; được đ&agrave;o tạo n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng cao của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với việc coi <em>C</em><strong><em>on người l&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n qu&iacute; gi&aacute; nhất</em></strong>, <strong><em>l&agrave; nguồn động lực quan trọng nhất l&agrave;m n&ecirc;n gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững </em></strong>của ch&iacute;nh m&igrave;nh. T&acirc;n D&acirc;n lu&ocirc;n tạo điều kiện cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của m&igrave;nh c&oacute; cơ hội học tập, đ&agrave;o tạo trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p>

<ul style="list-style-type:circle">
<li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong><em>Tổ chức sản xuất kinh doanh Chuy&ecirc;n nghiệp </em></strong></span></span></li>
</ul>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Với Quy tr&igrave;nh sản xuất kinh doanh đạt ti&ecirc;u chuẩn ISO 9001 &ndash; 2008 v&agrave; quan điểm xuất ph&aacute;t từ kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; hướng tới kh&aacute;ch h&agrave;ng, T&acirc;n D&acirc;n lu&ocirc;n đề cao chất lượng thỏa m&atilde;n nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c cam kết kinh doanh, đi trước thị trường v&agrave; kết hợp h&agrave;i h&ograve;a c&aacute;c lợi &iacute;ch. Cải tiến li&ecirc;n tục, ở từng người, từng bộ phận để tăng t&iacute;nh cạnh tranh v&agrave; thỏa m&atilde;n kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt hơn.</span></span></p>
Trang wiki
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hướng phát triển325Giới thiệuNoNoYesintro
338He-thong-chat-luong.aspx
  
01/07/2014 5:12 CHNo presence informationNgô Minh Thư
4
Danh sách kênh con
Hệ thống chất lượng325Giới thiệuYesYesYesintro
334He-phan-mem-CSDL-kinh-te-xa-hoi.aspx
  
25/06/2015 1:34 CHPhạm Thị Thu Hiền
10
Trang wiki
Hệ thống Thông tin Kinh tế - Xã hội330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/4d4a0d4d7f4d8a3d3.jpgHe-thong-thong-tin-kinh-te-xa-hoibqtpveproduct-intro
333He-phan-mem-Quan-ly-van-ban-va-Dieu-hanh-tac-nghie.aspx
  
11/04/2016 9:42 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
1
<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>1. Giới thiệu chung</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền c&ocirc;ng nghệ Lotus Note.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN được x&acirc;y dựng với mục đ&iacute;ch phục vụ v&agrave; quản l&yacute; c&oacute; hiệu quả c&aacute;c quy tr&igrave;nh điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc, hoạt động t&aacute;c nghiệp, xử l&yacute;, khai th&aacute;c, trao đổi th&ocirc;ng tin tại c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh. C&aacute;c quy tr&igrave;nh hoạt động sẽ được quản l&yacute; v&agrave; thực hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c qui tr&igrave;nh xử l&yacute; v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">Phần mềm QLVB&amp;ĐHTN c&oacute; nhiệm vụ hỗ trợ to&agrave;n diện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh của l&atilde;nh đạo, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp của c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trong cơ quan&nbsp; v&agrave; tại c&aacute;c cơ quan đơn vị c&aacute;c cấp th&ocirc;ng qua việc quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i c&aacute;c VB đi v&agrave; đến; xử l&yacute; VB, giải quyết c&ocirc;ng việc th&ocirc;ng qua HSCV của l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ quan; c&aacute;c trao đổi th&ocirc;ng tin nội bộ, trao đổi th&ocirc;ng tin với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i cơ quan.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>2. Chức năng ch&iacute;nh của phần mềm</strong></span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng quản l&yacute; c&aacute;c VB đi/đến, thực hiện gửi v&agrave; nhận VB với c&aacute;c cơ quan, tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua đường mạng.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng tạo lập, quản l&yacute;, lưu trữ, lu&acirc;n chuyển xử l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc của cơ quan th&ocirc;ng qua mạng LAN.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng giải quyết v&agrave; theo d&otilde;i tiến độ giải quyết c&ocirc;ng việc, vụ việc tr&ecirc;n mạng th&ocirc;ng qua HSCV</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng theo d&otilde;i, kiểm tra, đ&ocirc;n đốc thực hiện của L&atilde;nh đạo.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng kiểm tra, so&aacute;t x&eacute;t nhiệm vụ cần thực hiện của c&aacute;c Ph&ograve;ng/ Ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lưu trữ hồ sơ.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng tra cứu, khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; Chức năng thống k&ecirc; v&agrave; in ấn b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">&ndash; C&aacute;c chức năng quản trị hệ thống.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><strong>3. Đơn vị triển khai</strong></span></span></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:302px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Bắc Kan</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Điện Bi&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hưng Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Hải Dương</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ninh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Thanh H&oacute;a</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh H&agrave; Tĩnh</span></span></li>
</ul>
</td>
<td style="width:293px">
<ul>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Lai Ch&acirc;u</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh L&acirc;m Đồng</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Nam Định</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ninh Thuận</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng B&igrave;nh</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Tỉnh Quảng Ng&atilde;i</span></span></li>
<li><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">ĐH L&acirc;m Nghiệp</span></span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Trang wiki
TDOffice
Hệ phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành TDOffice330Sản phẩmYesYesYeshttp://tandan.com.vn/portal/Photos/Products-Images/87e5a56c6f7be1ad1.jpgTDOfficei78cqlproduct-intro
332contact.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
6
Trang wiki
Liên hệYesYesYes
331news.aspx
  
03/07/2014 1:50 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
5
Danh sách tin bài
Tin tức - Sự kiệnYesNoNo
330products.aspx
  
28/06/2014 10:02 SANo presence informationvtt
1
Danh sách kênh con
Sản phẩmYesNoNoproductlist
329Customers.aspx
  
28/06/2014 10:03 SANo presence informationvtt
3
Trang wiki
Khách hàng
Khách hàngYesNoNocustomers
327Lanh-dao-.aspx
  
17/02/2016 2:01 CHNo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
3
Trang wiki
Năng lực
Lãnh đạo 325Giới thiệuYesNoNointro
1 - 30Next